Chci uspořádat seminář/workshop Zajímalo by mě téma...

Spolek forum iuris aequitas

Spolek forum iuris aequitas podporuje výkon advokacie na profesionální úrovni s mezioborovým přesahem a důrazem na ochranu základních práv v praxi. Jsme otevřeni všem, kdo sdílí tuto vizi.

f/i Ekvita

Tento pilíř činnosti spolku pokrývá dvě hlavní oblasti:

Podpora osvěty, vzdělávání a participace v jiných projektech, např. reformní legislativní aktivity v rámci základních práv. Prioritou spolku je systémová reforma rodinného práva se zaměřením na postavení advokátů v systému, stejně tak jako na osvětu a podporu práv na spravedlivý proces, včetně práva na náhradu škody proti státu způsobenou nezákonným rozhodnutí, nebo nezákonným úředním postupem.

Zastupování sporů pro bono. Jsme přesvědčeni, že tato činnost je součástí řádného výkonu advokacie a že i lidé, kteří si kvalitní právní zastupování nemohou dovolit, mají právo na ochranu. Proto jsme vytvořili platformu, která tuto ochranu zprostředkovává ve sporech o ochranu práv základních, nezadatelných a nezcizitelných.

f/i Seminar

Je projekt butikového vzdělávání advokátů a příbuzných profesí s důrazem na mezioborové vzdělávání. Zaměřujeme se na aktuální potřeby vycházející z praxe jako je např. rodinné právo a soudní spory s ním související, ale i na vše ostatní, co s výkonem advokacie souvisí, např. na rozvoj softskills a jazykové vzdělávání.

Aktuálně chystáme:

Ve spolupráci s Petrem Kinkorem, psychologem a koučem, připravujeme sérii přednášek o narcistické poruše osobnosti se všemi jejími úskalími pro reálný život.

Výskyt této poruchy ve sporových věcech je velmi častý a dopady pro klienty, protistrany, i jejich děti extrémně náročné. Znalost této poruchy je z hlediska dobré profesní zcela nezbytná, kvůli přizpůsobení vedení vyjednávání, strategii sporu atd. Bez těchto znalostí nelze poskytnout profesionální právní služby a advokát může, byť nechtěně, spíše škodit, respektive uschopňovat „agresora“.

f/i Momentum

Momentum propojuje znalosti z různých oborů, sdílení zkušeností praktiků a poskytování informací a osvěty v oblasti poruch osobnosti.

Jsme přesvědčeni, že je třeba o těchto aspektech právní práce začít kompetentně mluvit a propojit odborníky, kteří se této problematice věnují. Již přes rok aplikujeme odborné poznatky při zastupování složitých, patologických případů v rámci praxe, kde narážíme na nekompetentnost a nedostatek informací na všech stranách systému.

Projekt má zachytávat všechny „přeshraniční“ složitosti, při kterých znalost práva nestačí. Nejčastěji se v dnešní době v naší praxi setkáváme s různými formami narcistní poruchy osobnosti. Jde o vysoce závažnou a nebezpečnou situaci, při které, není-li uchopena systémově správně, dochází k sekundární viktimizaci oběti, která oběť ohrožuje na duševním i fyzickém zdraví, či dokonce na životě. Pro efektivní deeskalační řešení je naprosto zásadní osvěta a maximální informovanost osob v systému: soudců, advokátů, OSPOD, mediátorů. Každý tuší, kdo je cholerik, a je nutné, aby každý věděl, kdo je narcista. f/i aequitas bude v tomto směru spolupracovat s odborníky a praktiky v této oblasti, kterým jejich praxe ukazuje, jak potřebné jsou tyto aktivity, aby mohlo docházet ke spravedlivému uspořádání vztahů lidských i právních.

forum iuris

forum iuris

První pražský sdílený prostor pro advokáty

Uruguayská 11, Praha 2 – Vinohrady
+420 606 678 573
office@forumiuris.cz

Pište, volejte Stavte se

Děkujeme za podporu

Tady forum iuris – Uruguayská 11, Praha 2 – Vinohrady

Uruguayská 11, Praha 2 – Vinohrady

Navigovat
forum iuris